Palydovas online dating hvilken datingside er bedst Fredensborg

Posted by / 22-Oct-2017 20:56

Palydovas online dating

Tačiau tokios nukrypstančios nuostatos netaikomos, kai registruoti arklinių šeimos gyvūnai yra vežami tiesiogiai arba per turgų ar paskirstymo centrą į skerdyklą skersti ir pagal Direktyvos 90/426/EEB 2 straipsnio d punktą ir 8 straipsnio 1 dalies antrąją įtrauką yra laikomi „skerstiniais arklinių šeimos gyvūnais“.Netinkamai tiriant gyvūnų gerovę reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, skatinama nesilaikyti tokių teisės aktų ir iškraipoma konkurencija.Todėl būtina numatyti konkrečias priemones gyvūnų sveikatai ir gerovei užtikrinti jiems ilsintis kontrolės postuose. Vežamų gyvūnų gerovės sąlygos labai priklauso nuo kasdieninio vežėjų elgesio.Kompetentingųjų institucijų atliekamus patikrinimus apsunkina tai, kad vežėjai gali laisvai dirbti įvairiose valstybėse narėse.Ilgos kelionės gali labiau pakenkti gyvūnų gerovei nei trumpos. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų () numatoma instaliuoti ir naudoti tachografus, kad būtų galima veiksmingai patikrinti, kaip laikomasi su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų.Vadinasi, turėtų būti numatytos konkrečios procedūros geresniam standartų įgyvendinimui užtikrinti, ypač didinant tokių vežimo operacijų atsekamumą. Tokie užrašyti duomenys turi būti pasiekiami ir tikrinami, siekiant užtikrinti kelionės laiko apribojimų laikymąsi pagal gyvūnų gerovę reglamentuojančius teisės aktus.Veždami naminius arklinių šeimos gyvūnus, išskyrus registruotus naminius arklinių šeimos gyvūnus, ir naminius galvijus, avis, ožkas ir kiaules tolimais nuotoliais tarp valstybių narių bei trečiosiose šalyse, vežėjai ir organizatoriai privalo laikytis II priede nurodytų kelionės žurnalo nuostatų. Gyvūnus vežti gali tik tas asmuo, kuris turi kompetentingos institucijos išduotą leidimą pagal 10 straipsnio 1 dalies nuostatas arba – ilgų kelionių atveju – pagal 11 straipsnio 1 dalies nuostatas.

Atsižvelgiant į patirtį, sukauptą pagal Direktyvos 91/628/EEB nuostatas derinant Bendrijos įstatymus dėl gyvūnų vežimo, ir į sunkumus, iškilusius dėl skirtingo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę, būtų tikslingiau reglamentu nustatyti Bendrijos taisykles, taikomas šioje srityje.Gyvūnus gali vežti ne tik vežėjai, bet ir kitų kategorijų operatoriai, pavyzdžiui, ūkininkai, prekiautojai, surinkimo centrai ir skerdyklos.Todėl kai kurios pareigos, susijusios su gyvūnų gerove, turėtų tekti taip pat ir kiekvienam operatoriui, vežančiam gyvūnus.Todėl būtina nustatyti vienodą tvarką, pagal kurią visoje Bendrijoje būtų didinamas patikrinimų skaičius ir taikomos sankcijos už gyvūnų gerovę reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus.Valstybės narės turėtų priimti taisykles, pagal kurias būtų taikomos sankcijos už šio reglamento nuostatų pažeidimus ir užtikrinti, kad jų bus laikomasi.

palydovas online dating-13palydovas online dating-78palydovas online dating-66

Minėtos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. 411/98 dėl gyvūnų apsaugos papildomų standartų, taikomų kelių transporto priemonėms, naudojamoms gyvūnams vežti ilgiau nei aštuonias valandas trunkančiose kelionėse ( Būtina numatyti paprastą procedūrą, pagal kurią Taryba atnaujintų kai kurias technines šio reglamento nuostatas, atsižvelgusi pirmiausia į jo poveikio gyvų gyvūnų vežimui išplėstoje Bendrijoje vertinimą, ir nustatytų navigacijos sistemos, kuria turės naudotis visos kelių transporto priemonės, specifikacijas pagal būsimąją technologijų plėtrą šioje srityje, pvz., Būtina numatyti galimybę priimti nukrypti leidžiančias nuostatas, atsižvelgiant į tai, kad kai kurie regionai yra nutolę nuo pagrindinės Bendrijos teritorijos, ypač Sutarties 299 straipsnyje minimi atokiausi regionai.